!-- End Header -->

Saint Joseph

School History

โลโก้โรงเรียน

  • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
  • : จังหวัดสกลนคร 47000
  • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
  • : www.sjsn.ac.th

ไม้กางเขน : สัญลักษณ์แห่งความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์
ตัวอักษร A : อัลฟา และ โอเมกา เป็นอักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายของภาษากรีก
ซึ่งหมายถึง พระเจ้าทรงเป็นจุดเริ่มและจุดสุดท้ายของสรรพสิ่ง
นกพิราบ : พระจิตเจ้าพระผู้ประทานปรีชาญาณแห่งการเรียนรู้ และพระคุณของพระองค์แก่มนุษย์
พระอาทิตย์รุ่งอรุณ : รุ่งอรุณที่พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ซึ่งหมายถึงพระองค์ทรงเป็น แสงสว่างแห่งชีวิตใหม่
ดอกลิลลี่ : สัญลักษณ์ของนักบุญยอแซฟ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

Saint Joseph

Link

Ministry of Education

-------------------------------------------------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ - MOE

KSP Self-service

-------------------------------------------------------------------------

คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

NSTDA

-------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ...)

OBEC Channel

-------------------------------------------------------------------------

รับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ

NIETS

-------------------------------------------------------------------------

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

DLIT

-------------------------------------------------------------------------

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)