!-- End Header -->

Saint Joseph

School History

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

  • : ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
  • : จังหวัดสกลนคร 47000
  • : sjsakonnakhon@gmail.com/li>
  • : www.sjsn.ac.th

“สุขภาพดี สถานที่น่าอยู่ เรียนรู้อย่างยั่งยืน”


สุขภาพดี หมายถึง สุขภาพที่แข็งแรง ไม่ป่วยบ่อย สามารถหลีกเลี่ยงโรคที่ป้องกันได้ อายุยืนยาวขึ้น
สถานที่น่าอยู่ หมายถึง สถานที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนที่อยู่อาศัย
คนที่ทำงานทุกคน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ที่มาติดต่อ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เกิด
ความสุขกาย สบายใจในการเรียน การทำงาน และการติดต่อสัมพันธ์ภายในองค์กร
เรียนรู้อย่างยั่งยืน หมายถึง กระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิดอย่างยั่งยืน ยาวนานตลอดไป

Saint Joseph

Link

Ministry of Education

-------------------------------------------------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ - MOE

KSP Self-service

-------------------------------------------------------------------------

คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

NSTDA

-------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ...)

OBEC Channel

-------------------------------------------------------------------------

รับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ

NIETS

-------------------------------------------------------------------------

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

DLIT

-------------------------------------------------------------------------

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)