Loading...
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“สุขภาพดี สถานที่น่าอยู่ เรียนรู้อย่างยั่งยืน”


สุขภาพดี หมายถึง สุขภาพที่แข็งแรง ไม่ป่วยบ่อย สามารถหลีกเลี่ยงโรคที่ป้องกันได้ อายุยืนยาวขึ้น
สถานที่น่าอยู่ หมายถึง สถานที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนที่อยู่อาศัย
คนที่ทำงานทุกคน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ที่มาติดต่อ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เกิด
ความสุขกาย สบายใจในการเรียน การทำงาน และการติดต่อสัมพันธ์ภายในองค์กร
เรียนรู้อย่างยั่งยืน หมายถึง กระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิดอย่างยั่งยืน ยาวนานตลอดไป

ปรัชญาโรงเรียน

คุณธรรม นำความรู้


คติพจน์โรงเรียน

ความรู้ดี มีคุณธรรม นำความสุข


# รายการ กิจกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
1 วันที่ 11 สิงหาคม กิจกรรม วันแม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 วันที่ 19 จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
# รายการ คำสั่ง ดาวน์โหลด
1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 คำสั่งแต่งตั้งเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
3
VDO กิจกรรม ของโรงเรียน

--

ภาษาจีน
- ระดับชั้น ปฐมวัย - ระดับชั้น ประถมศึกษา - ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ภาษาจีน
การอ่าน และการท่องจำ
ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย และ ป.1-3
IEP ระดับชั้น ปฐมวัย ระดับชั้น ประถมศึกษา ป.1-ป.3
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษา 1-3
IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 - 3
VDO กิจกรรม ของโรงเรียน

กิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2565
- -นักเรียนและคณะคุณครูร่วมกิจกรรม -
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
- -นักเรียนและคณะคุณครูร่วมกิจกรรม -
กิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันสุนทรภู่-ภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
หลักสูตรของโรงเรียน

School Courses

กิจกรรมของโรงเรียน

School Activity

วันที่ 11 สิงหาคม 2565
(123)
ัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา "
จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
admin -- --
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565
(123)
จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา "
admin -- --
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 (ช่วงบ่าย)
(123)
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
admin -- --
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 (ช่วงเช้า)
(123)
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
admin -- --
วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565
(123)
โรงเรียนจัดกิจกรรมมอบสวัสดิการครูและพนักงานที่ปฏิบัติ
admin -- --
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565
(123)
โรงเรียนจัดกิจกรรม รับน้องใหม่
admin -- --
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565
(123)
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จัดกิจกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเซนต์ยอแซฟฮอลล์
admin -- --
วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
(123)
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จัดกิจกรรม พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
admin -- --
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565
(123)
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารเซนต์ยอแซฟฮอลล์
admin -- --
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565
(123)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565 ที่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
admin -- --
วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565
(123)
ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศ
ติดตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
admin -- --
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
(123)
กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ อาคารเซนต์ยอแซฟฮอลล์
admin -- --
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
(123)
กิจกรรมปฐมนิเทศวันเปิดเรียน ตามแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ อาคารเซนต์ยอแซฟฮอลล์
admin -- --
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
(123)
เปิดภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ อาคารเซนต์ยอแซฟฮอลล์
admin -- --
ประธานนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2565