คณะผู้บริหาร

-- --

พระคุณเจ้าอันตน วีระเดช ใจเสรี
ผู้รับใบอนุญาต
บาทหลวงเด่น ช่วยสุข
ผู้เเทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ
ซิสเตอร์กรรณิการ์ ทองวงศ์ษา
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ที่ตั้ง เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-1386 , 0-4271-8901-4 โทรสาร 0-4271-2022 E-mail sj_sakonnakhon @hotmail.com ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 รหัสโรงเรียน 4700005 เขตตรวจราชการที่ 11 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 9 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี 2528 สอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อาคาร / สถานที่ / ห้องเรียนของโรงเรียน

Link ที่น่าสนใจ

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ห้องธุรการโรงเรียน เวลา 08.30 – 16.30 น. “ในวันและเวลาราชการ”

please enter name
please enter e-mail e-mail is not a valid format
------
------- !
=------

-----.

ที่อยู่ : 361 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
-----------
หมายเลขโทรศัพท์ :
042-711-386, 061-024-1119
Email:
joseph@gmail.com