ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร +0-4271-1386 joseph@gmail.com

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน