ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร +0-4271-1386 joseph@gmail.com

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ