ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร +0-4271-1386 joseph@gmail.com

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจัดกิจกรรมมอบสวัสดิการครูและพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี 20 ปี 15 ปี 10 ปี และ5 ปี เพื่อมอบโล่เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และสวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อครูที่ปฏบัติงานด้วยความอุตสาหะ