ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร +0-4271-1386 joseph@gmail.com

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565