ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร +0-4271-1386 joseph@gmail.com

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จัดกิจกรรม พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565