ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร +0-4271-1386 joseph@gmail.com

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ได้จัดกิจกรรมการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3