ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร +0-4271-1386 joseph@gmail.com

นพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ได้รับการนิเทศ ติดตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร