ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร +0-4271-1386 joseph@gmail.com

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนภาษาจีน
ระดับชั้น ปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

กิจกรรมการอ่านภาษาจีน

กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ